ស្វែងយល់ពីសាលាអន្តរជាតិមែនន័រទាំងអស់គ្នា Get to know us

 • Home
 • ស្វែងយល់ពីសាលាអន្តរជាតិមែនន័រទាំងអស់គ្នា Get to know us

24,461 Comments

 1. excellent post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 2. I enjoy you because of each of your hard work on this web page. Kate really likes going through investigation and it’s obvious why. Many of us hear all of the dynamic means you produce sensible solutions through the web site and as well cause response from some others on this theme then our own girl is without question learning a lot. Have fun with the rest of the year. You’re the one doing a really good job.

 3. One thing I would really like to reply to is that weightloss program fast can be carried out by the proper diet and exercise. Someone’s size not simply affects the look, but also the overall quality of life. Self-esteem, melancholy, health risks, and physical skills are influenced in weight gain. It is possible to just make everything right but still gain. Should this happen, a condition may be the culprit. While excessive food and never enough workout are usually accountable, common medical ailments and popular prescriptions might greatly amplify size. Thanks for your post right here.

 4. Thanks for your content. One other thing is when you are disposing your property all on your own, one of the concerns you need to be mindful of upfront is how to deal with house inspection reviews. As a FSBO retailer, the key concerning successfully shifting your property as well as saving money about real estate agent income is information. The more you understand, the more stable your home sales effort might be. One area that this is particularly essential is assessments.

 5. Thanks for your posting. One other thing is that if you are promoting your property on your own, one of the issues you need to be cognizant of upfront is when to deal with household inspection reports. As a FSBO owner, the key concerning successfully moving your property and also saving money on real estate agent commissions is knowledge. The more you understand, the better your home sales effort is going to be. One area when this is particularly critical is information about home inspections.

 6. I have seen that smart real estate agents all around you are getting set to FSBO Promotion. They are knowing that it’s more than merely placing a sign in the front yard. It’s really with regards to building human relationships with these dealers who someday will become customers. So, if you give your time and effort to helping these traders go it alone : the “Law involving Reciprocity” kicks in. Interesting blog post.

 7. I have really learned new things through the blog post. Also a thing to I have noticed is that generally, FSBO sellers will certainly reject people. Remember, they would prefer to not use your products and services. But if a person maintain a reliable, professional romance, offering help and keeping contact for around four to five weeks, you will usually be able to win a conversation. From there, a listing follows. Cheers

 8. Thanks for the new things you have disclosed in your short article. One thing I’d really like to comment on is that FSBO connections are built eventually. By launching yourself to owners the first weekend their FSBO can be announced, before the masses get started calling on Friday, you build a good network. By giving them instruments, educational materials, free reports, and forms, you become the ally. By using a personal interest in them in addition to their situation, you create a solid interconnection that, most of the time, pays off when the owners decide to go with an agent they know along with trust — preferably you actually.

 9. Thanks for the something totally new you have unveiled in your blog post. One thing I would like to reply to is that FSBO relationships are built with time. By bringing out yourself to owners the first weekend break their FSBO is definitely announced, prior to a masses start off calling on Mon, you generate a good network. By sending them equipment, educational supplies, free reports, and forms, you become a great ally. By using a personal interest in them in addition to their predicament, you make a solid connection that, many times, pays off once the owners decide to go with an adviser they know along with trust – preferably you.

 10. I have discovered that wise real estate agents just about everywhere are getting set to FSBO Marketing and advertising. They are acknowledging that it’s not just placing a sign in the front place. It’s really in relation to building relationships with these traders who one of these days will become consumers. So, whenever you give your time and efforts to encouraging these retailers go it alone : the “Law associated with Reciprocity” kicks in. Thanks for your blog post.

 11. I have seen that wise real estate agents everywhere are starting to warm up to FSBO Promotion. They are acknowledging that it’s not just placing a poster in the front place. It’s really with regards to building relationships with these traders who at some time will become consumers. So, whenever you give your time and effort to supporting these suppliers go it alone — the “Law involving Reciprocity” kicks in. Good blog post.

 12. I have realized that over the course of building a relationship with real estate owners, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate financial transaction, a commission rate is paid. In the long run, FSBO sellers never “save” the commission. Rather, they fight to earn the commission by doing a great agent’s job. In doing so, they spend their money as well as time to complete, as best they can, the assignments of an agent. Those obligations include exposing the home by way of marketing, offering the home to prospective buyers, making a sense of buyer desperation in order to prompt an offer, organizing home inspections, controlling qualification check ups with the bank, supervising fixes, and assisting the closing.

 13. I have observed that over the course of developing a relationship with real estate entrepreneurs, you’ll be able to get them to understand that, in every single real estate purchase, a commission is paid. Finally, FSBO sellers don’t “save” the commission payment. Rather, they struggle to win the commission by means of doing an agent’s occupation. In completing this task, they invest their money plus time to complete, as best they could, the duties of an adviser. Those responsibilities include displaying the home by means of marketing, representing the home to all buyers, creating a sense of buyer urgency in order to make prompt an offer, making arrangement for home inspections, handling qualification inspections with the bank, supervising fixes, and facilitating the closing of the deal.

 14. Thanks for the new things you have unveiled in your article. One thing I want to touch upon is that FSBO human relationships are built eventually. By introducing yourself to owners the first saturday and sunday their FSBO will be announced, prior to a masses get started calling on Wednesday, you generate a good interconnection. By sending them equipment, educational components, free accounts, and forms, you become a good ally. Through a personal curiosity about them and also their scenario, you generate a solid connection that, oftentimes, pays off in the event the owners opt with a realtor they know and also trust — preferably you.

 15. I have noticed that over the course of constructing a relationship with real estate entrepreneurs, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate transaction, a commission amount is paid. Ultimately, FSBO sellers don’t “save” the commission. Rather, they struggle to win the commission by means of doing a great agent’s task. In completing this task, they expend their money as well as time to carry out, as best they can, the obligations of an broker. Those obligations include uncovering the home by way of marketing, introducing the home to buyers, creating a sense of buyer urgency in order to prompt an offer, organizing home inspections, controlling qualification inspections with the bank, supervising fixes, and assisting the closing.

 16. Thanks for the new things you have disclosed in your blog post. One thing I’d like to comment on is that FSBO associations are built over time. By releasing yourself to the owners the first few days their FSBO is actually announced, prior to masses start out calling on Wednesday, you build a good link. By sending them methods, educational products, free reports, and forms, you become a great ally. By subtracting a personal curiosity about them along with their scenario, you develop a solid connection that, many times, pays off when the owners decide to go with a representative they know as well as trust – preferably you actually.

 17. I have viewed that clever real estate agents everywhere are getting set to FSBO Advertising and marketing. They are recognizing that it’s more than just placing a sign post in the front place. It’s really pertaining to building associations with these sellers who at some time will become purchasers. So, after you give your time and efforts to supporting these suppliers go it alone – the “Law connected with Reciprocity” kicks in. Great blog post.

 18. I have realized that over the course of constructing a relationship with real estate proprietors, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate exchange, a commission rate is paid. In the end, FSBO sellers tend not to “save” the payment. Rather, they struggle to earn the commission by way of doing a good agent’s work. In doing so, they commit their money as well as time to perform, as best they will, the responsibilities of an broker. Those assignments include disclosing the home through marketing, representing the home to prospective buyers, developing a sense of buyer desperation in order to induce an offer, preparing home inspections, handling qualification checks with the loan provider, supervising maintenance tasks, and facilitating the closing.

 19. Thanks for the new things you have disclosed in your text. One thing I would really like to reply to is that FSBO associations are built over time. By releasing yourself to the owners the first weekend break their FSBO is announced, ahead of masses get started calling on Friday, you build a good connection. By sending them methods, educational products, free records, and forms, you become the ally. If you take a personal curiosity about them and their scenario, you generate a solid network that, oftentimes, pays off if the owners decide to go with a real estate agent they know in addition to trust — preferably you actually.

 20. I have realized that over the course of constructing a relationship with real estate managers, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate financial transaction, a percentage is paid. In the end, FSBO sellers do not “save” the fee. Rather, they fight to earn the commission by means of doing the agent’s job. In this, they commit their money plus time to execute, as best they might, the responsibilities of an broker. Those responsibilities include uncovering the home via marketing, introducing the home to willing buyers, constructing a sense of buyer desperation in order to trigger an offer, arranging home inspections, managing qualification investigations with the loan provider, supervising repairs, and assisting the closing of the deal.

 21. Thanks for the interesting things you have revealed in your post. One thing I’d prefer to touch upon is that FSBO relationships are built over time. By launching yourself to the owners the first weekend their FSBO can be announced, ahead of the masses start calling on Monday, you generate a good connection. By giving them instruments, educational products, free accounts, and forms, you become a good ally. Through a personal affinity for them as well as their problem, you create a solid interconnection that, on most occasions, pays off when the owners opt with a representative they know plus trust — preferably you.

 22. Thanks for your content. One other thing is when you are marketing your property by yourself, one of the issues you need to be aware about upfront is when to deal with house inspection records. As a FSBO vendor, the key to successfully switching your property in addition to saving money in real estate agent commission rates is understanding. The more you understand, the softer your property sales effort will be. One area exactly where this is particularly significant is information about home inspections.

 23. I have observed that over the course of building a relationship with real estate proprietors, you’ll be able to come to understand that, in each and every real estate deal, a commission is paid. Ultimately, FSBO sellers never “save” the percentage. Rather, they struggle to win the commission by way of doing a great agent’s task. In the process, they shell out their money and time to conduct, as best they are able to, the assignments of an real estate agent. Those assignments include displaying the home by way of marketing, representing the home to all buyers, creating a sense of buyer urgency in order to induce an offer, scheduling home inspections, managing qualification investigations with the mortgage lender, supervising fixes, and aiding the closing of the deal.

 24. I have observed that over the course of creating a relationship with real estate homeowners, you’ll be able to get them to understand that, in most real estate exchange, a commission amount is paid. In the end, FSBO sellers will not “save” the commission payment. Rather, they fight to earn the commission by doing a great agent’s work. In doing so, they commit their money and time to conduct, as best they can, the jobs of an realtor. Those obligations include displaying the home through marketing, showing the home to prospective buyers, creating a sense of buyer desperation in order to make prompt an offer, scheduling home inspections, dealing with qualification checks with the mortgage lender, supervising fixes, and aiding the closing.

 25. I have learned result-oriented things through your blog post. One other thing to I have noticed is that normally, FSBO sellers will probably reject an individual. Remember, they might prefer not to ever use your products and services. But if you maintain a steady, professional romance, offering support and being in contact for four to five weeks, you will usually have the capacity to win interviews. From there, a listing follows. Thanks

 26. I have noticed that over the course of developing a relationship with real estate owners, you’ll be able to come to understand that, in most real estate deal, a commission rate is paid. In the long run, FSBO sellers never “save” the commission rate. Rather, they fight to earn the commission by way of doing an agent’s task. In doing so, they spend their money and time to execute, as best they can, the jobs of an adviser. Those duties include revealing the home by way of marketing, showing the home to prospective buyers, creating a sense of buyer desperation in order to prompt an offer, preparing home inspections, dealing with qualification check ups with the mortgage lender, supervising repairs, and facilitating the closing.

 27. Thanks for your write-up. One other thing is when you are promoting your property yourself, one of the concerns you need to be alert to upfront is how to deal with household inspection records. As a FSBO owner, the key about successfully switching your property and saving money with real estate agent revenue is awareness. The more you recognize, the easier your home sales effort are going to be. One area when this is particularly crucial is reports.

 28. I have witnessed that smart real estate agents just about everywhere are getting set to FSBO Marketing and advertising. They are acknowledging that it’s in addition to placing a sign in the front place. It’s really about building human relationships with these sellers who later will become customers. So, after you give your time and effort to serving these traders go it alone — the “Law regarding Reciprocity” kicks in. Thanks for your blog post.

 29. Thanks for your write-up. One other thing is when you are selling your property yourself, one of the troubles you need to be aware of upfront is how to deal with household inspection reports. As a FSBO home owner, the key towards successfully transferring your property plus saving money about real estate agent commission rates is expertise. The more you recognize, the better your property sales effort is going to be. One area in which this is particularly significant is inspection reports.

 30. I have noticed that over the course of constructing a relationship with real estate homeowners, you’ll be able to get them to understand that, in every real estate exchange, a payment is paid. Ultimately, FSBO sellers will not “save” the percentage. Rather, they fight to earn the commission by way of doing a good agent’s job. In this, they devote their money along with time to execute, as best they will, the assignments of an real estate agent. Those duties include displaying the home via marketing, showing the home to willing buyers, building a sense of buyer desperation in order to prompt an offer, making arrangement for home inspections, controlling qualification check ups with the mortgage lender, supervising maintenance, and facilitating the closing.

 31. I have realized that over the course of making a relationship with real estate entrepreneurs, you’ll be able to come to understand that, in every real estate exchange, a fee is paid. All things considered, FSBO sellers tend not to “save” the payment. Rather, they fight to earn the commission by simply doing a agent’s work. In completing this task, they shell out their money and time to perform, as best they could, the duties of an realtor. Those obligations include uncovering the home by marketing, representing the home to buyers, constructing a sense of buyer emergency in order to prompt an offer, preparing home inspections, controlling qualification investigations with the bank, supervising maintenance, and assisting the closing of the deal.

 32. Thanks for the new things you have discovered in your post. One thing I would really like to comment on is that FSBO relationships are built with time. By releasing yourself to owners the first weekend break their FSBO is announced, prior to the masses commence calling on Thursday, you make a good connection. By sending them methods, educational components, free accounts, and forms, you become the ally. Through a personal fascination with them and their predicament, you build a solid relationship that, in many cases, pays off once the owners decide to go with a broker they know and also trust – preferably you.

 33. I have witnessed that smart real estate agents everywhere you go are getting set to FSBO Marketing and advertising. They are recognizing that it’s not only placing a sign in the front place. It’s really regarding building connections with these traders who at some time will become purchasers. So, whenever you give your time and energy to helping these sellers go it alone — the “Law involving Reciprocity” kicks in. Great blog post.

 34. I’ve learned some new things through the blog post. One other thing to I have found is that in many instances, FSBO sellers are going to reject an individual. Remember, they would prefer not to use your services. But if an individual maintain a comfortable, professional partnership, offering support and remaining in contact for about four to five weeks, you will usually be capable to win a discussion. From there, a listing follows. Cheers

 35. Thanks for your write-up. One other thing is that if you are marketing your property on your own, one of the difficulties you need to be conscious of upfront is how to deal with home inspection accounts. As a FSBO vendor, the key to successfully switching your property as well as saving money upon real estate agent commission rates is knowledge. The more you are aware of, the smoother your property sales effort will likely be. One area that this is particularly crucial is information about home inspections.

 36. I have seen that wise real estate agents everywhere are starting to warm up to FSBO Marketing and advertising. They are realizing that it’s more than merely placing a sign in the front place. It’s really concerning building relationships with these dealers who later will become buyers. So, while you give your time and efforts to encouraging these dealers go it alone : the “Law of Reciprocity” kicks in. Good blog post.

 37. What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be now. You are very intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 38. I am only writing to let you know what a outstanding encounter my wife’s daughter experienced browsing your site. She discovered many things, which included what it is like to have a marvelous giving nature to get men and women completely know just exactly selected complicated issues. You actually did more than people’s expected results. I appreciate you for supplying such priceless, trustworthy, revealing not to mention easy thoughts on this topic to Tanya.

 39. Thanks a lot for providing individuals with remarkably pleasant chance to read in detail from this blog. It’s always very brilliant and as well , full of amusement for me personally and my office mates to search your blog more than thrice in one week to read the latest guides you have. And lastly, I am just at all times amazed considering the striking creative ideas you give. Selected two ideas on this page are in reality the most beneficial I have ever had.

 40. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 41. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 42. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 43. Wonderful goods from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you’re just too fantastic. I actually like what you have obtained here, certainly like what you are saying and the best way wherein you assert it. You are making it enjoyable and you still care for to stay it smart. I can’t wait to read far more from you. That is really a wonderful site.

 44. Right here is the right site for everyone who wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been discussed for many years. Great stuff, just great!

 45. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s trying none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my WordPress posts into it? Any help would be appreciated.

 46. Those guidelines additionally worked to become a good way to recognize that other people online have the identical fervor like mine to grasp great deal more around this condition.

 47. A lot of thanks for your whole labor on this site. My mother really loves working on investigation and it’s really simple to grasp why. Most of us hear all concerning the lively form you give useful tricks via the web site and in addition welcome contribution from other individuals about this concern while our favorite simple princess is becoming educated a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You’re carrying out a first class job.

 48. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 49. I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the net and meeting techniques that were not productive, I thought my life was done.

 50. @bahishastasi | Linktree ; marsbahİs – hemen kayit ol! olabahİs – hemen kayit ol! dumanbet – hemen kayit ol! pİnbahİs – hemen kayit ol! asyabahİs – hemen kayit ol! skype: live:.cid.ec20799044ee7302

 51. [url=https://genericcialistabsnoprescription.quest/]cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale[/url]

 52. [url=https://bestcialistabletnoprescription.monster/]cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale[/url]

 53. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 54. Hi! I could have sworn Iíve been to this site before but after looking at a few of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I found it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 55. I’m pretty pleased to uncover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you book marked to see new information on your web site.

 56. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 57. Bullbahis sitesi tarafından kullanılan Bullbahis Twitter giriş hesabı Bullbahis Mutluluk olarak belirlenmiştir. Bahis sitesi tarafından kullanılan Bullbahis Twitter giriş hesabı @Bullbahis olarak belirlenmiştir.

 58. Bullbahis‘in yeni giriş adresi bilgilerini web sitemizdeki Bullbahis giriş butonlarından alabilir ve siteye tek tıkla hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca Bullbahis mobil uygulaması, e-posta destek hizmeti veya telefon servisleri ile sitenin güncel ve resmi adresini kolayca öğrenebilirsiniz.

 59. Bullbahis sitesini açıp casino bağlantısını seçtiğinizde casino bölümünü açacaksınız. Sol tarafta, genellikle yararlanabileceğiniz bonuslardan bahseden reklam bölümünün altında birçok arama seçeneği vardır.

 60. Bullbahis yasadışı bahis sitesi hakkında konuşmak gerekirse, günün herhangi bir saatinde siteye üye olan ve Bullbahis’e giriş işlemini tamamlayan bir kişi bulmak mümkündür. Site içindeki iletişim yöntemleri o kadar gelişmiş ve çeşitlidir ki, pek çok bahis sitesinde bu kadar çeşitlilik bulmak imkansızdır.

 61. Bullbahis sitesini açıp casino bağlantısını seçtiğinizde casino bölümünü açacaksınız. Sol tarafta, genellikle yararlanabileceğiniz bonuslardan bahseden reklam bölümünün altında birçok arama seçeneği vardır.

 62. BullBahis giriş adresini kullanın BullBahis giriş adresi ile kolayca bahis yapın BullBahis, dünyanın en eşsiz sitesi ve bahis dünyasının en büyük ve en geniş bahis sitelerinden biri olarak belirlenmiş ve Türkiye’de de güncel giriş adresini değiştirmiştir.

 63. Bullbahis tarafından geliştirilen mobil kumarhane ve spor bahisleri programı, herhangi bir kumarhane ve spor bahis fırsatının en iyi gerçek ücretli mobil kumarhane oyunlarından bazılarını sunar. Bullbahis’in neden en iyi canlı bahis ve casino sitelerinden biri olduğunu kendiniz görün. NetEnt, Microgaming ve diğer en iyi mobil casino abonelik sağlayıcılarından premium oyunlara ve canlı bahis fırsatlarına göz atın.

 64. Bullbahis sitesini açıp casino bağlantısını seçtiğinizde casino bölümünü açacaksınız. Sol tarafta, genellikle yararlanabileceğiniz bonuslardan bahseden reklam bölümünün altında birçok arama seçeneği vardır.

 65. Bullbahis tarafından geliştirilen mobil kumarhane ve spor bahisleri programı, herhangi bir kumarhane ve spor bahis fırsatının en iyi gerçek ücretli mobil kumarhane oyunlarından bazılarını sunar. Bullbahis’in neden en iyi canlı bahis ve casino sitelerinden biri olduğunu kendiniz görün. NetEnt, Microgaming ve diğer en iyi mobil casino abonelik sağlayıcılarından premium oyunlara ve canlı bahis fırsatlarına göz atın.

 66. BullBahis giriş adresini kullanın BullBahis giriş adresi ile kolayca bahis yapın BullBahis, dünyanın en eşsiz sitesi ve bahis dünyasının en büyük ve en geniş bahis sitelerinden biri olarak belirlenmiş ve Türkiye’de de güncel giriş adresini değiştirmiştir.

 67. Bullbahis sitesini açıp casino bağlantısını seçtiğinizde casino bölümünü açacaksınız. Sol tarafta, genellikle yararlanabileceğiniz bonuslardan bahseden reklam bölümünün altında birçok arama seçeneği vardır.

 68. Bullbahis sitesi tarafından kullanılan Bullbahis Twitter giriş hesabı Bullbahis Mutluluk olarak belirlenmiştir. Bahis sitesi tarafından kullanılan Bullbahis Twitter giriş hesabı @Bullbahis olarak belirlenmiştir.

 69. BullBahis giriş adresini kullanın BullBahis giriş adresi ile kolayca bahis yapın BullBahis, dünyanın en eşsiz sitesi ve bahis dünyasının en büyük ve en geniş bahis sitelerinden biri olarak belirlenmiş ve Türkiye’de de güncel giriş adresini değiştirmiştir.

 70. Hi, Neat post. There’s an issue along with your site in web explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a big element of people will miss your magnificent writing because of this problem.